Visitas

lunes, 24 de diciembre de 2007

Un año más

Hace un año que inicie el blog que hoy leéis. No he sido de los que escriben frecuentemente, pero me he esforzado por mantener una rutina periódica. Durante este año, los pocos y las pocas que leéis mis entradas habéis protagonizado algunos debates, no muchos, aunque alguno acalorado. Os quiero agradecer vuestra participación.

La primera de mis entradas fue sobre “Ali Salem Tamek”, un joven saharaui que vive, malvive, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Pregunté por él el otro día a Raquel, amiga en común. Ella me comentó que hoy por hoy, lleva un cierto tiempo que no ha sido torturado físicamente,(aunque debéis saber que en este tiempo ha pasado nuevamente por la prisión, ha tenido que sufrir nuevas torturas y ha mantenido una durísima huelga de hambre), e incluso le han dejado salir un par de veces de los territorios, aunque claro, y ahora viene otra forma de tortura y de opresión, le han negado su matriculación para estudiar en la universidad. No quieren que se forme.

Sin poder acceder a unos estudios superiores, a una formación, lo están relegando, marginando, no solo a él como individuo, están marginando a todo un pueblo al ostracismo. Esto es otra forma más de tortura, son otros barrotes, en una misma prisión.

Raquel me cuenta que a los y las saharauis les niegan otro tipo de asistencia, como la médica. Dependen de la buena voluntad de una enfermera para dejar de dar vueltas en una ambulancia y que te puedan atender, aunque te atiendan en un almacén vacío de un hospital.

Hay una buena noticia, Garzón actúa y pone en primera página los asesinatos, torturas y desapariciones que han sufrido y sufren los y las saharaui que viven en los territorios ocupados. Espero y deseo, que la justicia, actue contra aquellos que han cometido todos estos abusos y que al menos la justicia, que no la política de estado, les devuelva una parte de dignidad a los que hoy no están o a los que han sufrido y sufren estas humillaciones y torturas.


jueves, 13 de diciembre de 2007

PRESSUPOST 2008

"El pasado miércoles aprobamos los presupuestos municipales para el 2008, creo que antes de cansaros con mis palabras creo que merece la pena que leáis la intervención de mi compañera Eva Menor, por su claridad, concreción e ilusión.
Como se dijo en el pleno, podemos mejorar en las formas y lo haremos, pero el trabajo realizado por todos y todas bien merece un comentario en positivo."


PRESSUPOST 2008Avui presentem la proposta de pressupost per l’any 2008 per a la seva discussió i aprovació en aquest ple municipal.

El pressupost que presentem com a equip de govern respon al compromís adquirit per part del nostre partit amb la ciutadania a través del nostre programa electoral i que va ser elaborat tenint en compte les demandes ciutadanes a través de diversos processos participatius. A més va ser recolzat per una ample majoria de ciutadans i ciutadanes.

En primer lloc i com a consideració general i pel que fa referència als ingressos previstos inicialment, s’observa un increment global del 10.61% .

Aquesta previsió n’és la conclusió extreta a partir de les previsions de la liquidació de l’exercici pressupostari anterior, més l’adjunció dels increments aprovats de les ordenances fiscals per al mateix exercici fiscal.

En aquest exercici pressupostari s’observa com, fruit de l’acord de govern formalitzat per la Generalitat de Catalunya, el nostre municipi percebrà per aquest any 2008 la xifra de 3.691.932€ per a garantir la prestació de serveis que han esdevingut obligatoris per a la ciutadania, donat que l’ajuntament de Badia del Valles ha prestat històricament aquests serveis de manera continuada.

A l’apartat de despesa el pressupost assumeix també un increment global del 10.61% del qual cal destacar-ne, respecte l’exercici anterior, el gran esforç de contenció al capítol I de despesa, tenint en compte que amb la entrada en vigor de la Llei de dependència i de la nova Llei de Serveis Socials hem hagut de reforçar el personal encarregat del seu desenvolupament en el municipi.

En el procés de elaboració de la nostra proposta hem treballat al voltant de dos dos criteris fonamentals que defineixen en definitiva el model de ciutat que desitgem, per una banda, a través d’un quadre d’inversions que defineix que es prioritza per continuar desplegant el Pla General en totes les seves vessants de manteniment i de transformació del municipi. Per altra banda, definir també quina és la necessitat de l’ajuntament per a prestar els actual i futurs serveis a la ciutadania, fent un important esforç en la prestació de serveis dirigits a la ciutadania atenent a principis d’eficiència i eficàcia en la gestió municipal., donant un salt de qualitat de l’administració pública que es deu a la ciutadania.

Es a dir, continuem en la mateixa línea en la que hem anant caminant, prioritzant les despeses socials, dotant de contingut econòmic suficient als serveis públics perquè siguin de qualitat, preveiem partides per al manteniment i inversions en via pública, per la neteja i manteniment de espais públics i jardins, centres escolars, i proposem destinar diners per donar suport als col·lectius més necessitats, en definitiva fer de Badia una ciutat per viure i conviure.


Proposem increments importants en la despesa destinada a les polítiques de acció social i cultural del municipi: Preveiem despeses importants per a programes de igualtat, de gent gran, de suport a la infància, de cultura, participació ciutadana, ocupació, en atenció primària i domiciliària, assistència a disminuïts, acció a col·lectius especials, en donar suport a les famílies, en sanitat ,en esports, en joventut, adolescència, ensenyament, cooperació.

Altre esforç pressupostari important es la despesa destinada a urbanisme i via pública, tant en despesa corrent com inversions. Destinem molts diners al manteniment i neteja dels espais públics, parcs i jardins, a enllumenat públic, a millores en equipaments públics, a passos elevats, a reparació de voreres a supressió de barreres arquitectòniques, bancs i papereres, i pipicans.

Invertirem en escoles, en el mercat municipal, preveient en els pròxims tres anys una reforma integral i que començarà aquest exercici pressupostari amb la primera fase. Tenim prevista també una actuació important i integral en el carrer Algarve.

Hem contemplat ajuts per a la col·locació dels ascensors en les comunitats de veïns, amb els que finalitzarem enguany, i amb la qual cosa haurem aconseguit millorar la accesibilitat de tots els blocs de la nostra ciutat.

En el procés de discussió del present pressupost, durant gairebé un mes, hem fet diverses reunions amb els representats dels grups de la oposició, i malgrat que no hem disposat de tot el temps que ens hauria agradat, hem pogut resoldre els dubtes que ens feien arribar, hem donat les explicacions demanades sobre determinades actuacions previstes, i hem rebut diverses propostes per part dels grups de la oposició, moltes de les quals estaven recollides en l’esborrany presentat, d’altres les hem inclòs en aquesta proposta al estar recollides en el nostre programa electoral. Penso que tots hem fet un esforç important per discutir i debatre el pressupost, destinant molt temps i implicació en aquesta tasca.

Des de l’equip de govern volem agrair aquest esforç i manifestem el nostre compromís de treballar per aconseguir que l’any vinent tinguem l’esborrany de pressupostos amb més temps, també demanem a la resta de grups que facin un treball previ per tal de aportar amb temps suficient les seves propostes i ser incloses a l’esborrany, per poder disposar de un marge més ample per a la discussió política.

Des del grup de CiU, se’ns ha fet arribar dues propostes concretes per ser recollides en el pressupost, consistents en dur a terme dos estudis:

- Per un cantó un estudi sobre l’eficiència de l’enllumenat públic i aconseguir un enllumenat més ecològic.

- D’altre banda un estudi sobre la creació d’espais wi-fi al nostre municipi.

Des de l’equip de govern agraïm la seva aportació i manifestem el nostre compromís de recollir les propostes i acordar en un proper ple tirar endavant amb aquests estudis en els termes sol·licitats per la Sra. Marta Figueres.

Des del grup IC-Verds, se’ns han fet arribar diverses propostes les quals han estat debatudes en les reunions, moltes ja estaven recollides en el esborrany inicial, d’altres eren dubtes que s’han aclarit. Agraïm igualment les seves propostes. Finalment hem recolzat la proposta de incrementar els diners destinats a cooperació, amb el compromís de anar incrementat la despesa en cooperació progressivament, fins arribar a 1% dels ingressos corrents en quatre anys, coincidint en el que nosaltres havien proposat en el nostre programa electoral.

També recolzarem la proposta d’aquest grup de que l’ajuntament de Badia del Vallès deixi de formar part del consorci de turisme del vallès occidental, i presentarem aquesta proposta per a la seva votació en el proper ple.

Respecte de les aportacions fetes pel Grup AEB, podem dir que gairebé totes estan recollides en l’esborrany de pressupost (inversió en el mercat, neteja d’espais públics, jardins, control de plagues, millora dels centres escolars, passos elevats, eliminació de barreres arquitectòniques, treballar en l’educació ambiental, obrir en horari extraescolar els espais esportius escolars, col.locació de pipicans, manteniment de l’entorn del Antonio Machado, destinar recursos a polítiques de joventut), d’altres que no són competència directa municipal s’han debatut a les reunions i s’ha manifestat per part de l’equip de govern que estem treballant i es treballarà per aconseguir que les administracions competents iniciïn les accions necessàries al respecte.

Esperem que tots els grups donin suport a aquesta proposta de pressupost, ja que aquest pressupost té en compte la realitat social i física del nostre municipi i les seves necessitats i dóna un pas més en la consolidació de la nostra ciutat.