Visitas

lunes, 24 de diciembre de 2007

Un año más

Hace un año que inicie el blog que hoy leéis. No he sido de los que escriben frecuentemente, pero me he esforzado por mantener una rutina periódica. Durante este año, los pocos y las pocas que leéis mis entradas habéis protagonizado algunos debates, no muchos, aunque alguno acalorado. Os quiero agradecer vuestra participación.

La primera de mis entradas fue sobre “Ali Salem Tamek”, un joven saharaui que vive, malvive, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Pregunté por él el otro día a Raquel, amiga en común. Ella me comentó que hoy por hoy, lleva un cierto tiempo que no ha sido torturado físicamente,(aunque debéis saber que en este tiempo ha pasado nuevamente por la prisión, ha tenido que sufrir nuevas torturas y ha mantenido una durísima huelga de hambre), e incluso le han dejado salir un par de veces de los territorios, aunque claro, y ahora viene otra forma de tortura y de opresión, le han negado su matriculación para estudiar en la universidad. No quieren que se forme.

Sin poder acceder a unos estudios superiores, a una formación, lo están relegando, marginando, no solo a él como individuo, están marginando a todo un pueblo al ostracismo. Esto es otra forma más de tortura, son otros barrotes, en una misma prisión.

Raquel me cuenta que a los y las saharauis les niegan otro tipo de asistencia, como la médica. Dependen de la buena voluntad de una enfermera para dejar de dar vueltas en una ambulancia y que te puedan atender, aunque te atiendan en un almacén vacío de un hospital.

Hay una buena noticia, Garzón actúa y pone en primera página los asesinatos, torturas y desapariciones que han sufrido y sufren los y las saharaui que viven en los territorios ocupados. Espero y deseo, que la justicia, actue contra aquellos que han cometido todos estos abusos y que al menos la justicia, que no la política de estado, les devuelva una parte de dignidad a los que hoy no están o a los que han sufrido y sufren estas humillaciones y torturas.


jueves, 13 de diciembre de 2007

PRESSUPOST 2008

"El pasado miércoles aprobamos los presupuestos municipales para el 2008, creo que antes de cansaros con mis palabras creo que merece la pena que leáis la intervención de mi compañera Eva Menor, por su claridad, concreción e ilusión.
Como se dijo en el pleno, podemos mejorar en las formas y lo haremos, pero el trabajo realizado por todos y todas bien merece un comentario en positivo."


PRESSUPOST 2008Avui presentem la proposta de pressupost per l’any 2008 per a la seva discussió i aprovació en aquest ple municipal.

El pressupost que presentem com a equip de govern respon al compromís adquirit per part del nostre partit amb la ciutadania a través del nostre programa electoral i que va ser elaborat tenint en compte les demandes ciutadanes a través de diversos processos participatius. A més va ser recolzat per una ample majoria de ciutadans i ciutadanes.

En primer lloc i com a consideració general i pel que fa referència als ingressos previstos inicialment, s’observa un increment global del 10.61% .

Aquesta previsió n’és la conclusió extreta a partir de les previsions de la liquidació de l’exercici pressupostari anterior, més l’adjunció dels increments aprovats de les ordenances fiscals per al mateix exercici fiscal.

En aquest exercici pressupostari s’observa com, fruit de l’acord de govern formalitzat per la Generalitat de Catalunya, el nostre municipi percebrà per aquest any 2008 la xifra de 3.691.932€ per a garantir la prestació de serveis que han esdevingut obligatoris per a la ciutadania, donat que l’ajuntament de Badia del Valles ha prestat històricament aquests serveis de manera continuada.

A l’apartat de despesa el pressupost assumeix també un increment global del 10.61% del qual cal destacar-ne, respecte l’exercici anterior, el gran esforç de contenció al capítol I de despesa, tenint en compte que amb la entrada en vigor de la Llei de dependència i de la nova Llei de Serveis Socials hem hagut de reforçar el personal encarregat del seu desenvolupament en el municipi.

En el procés de elaboració de la nostra proposta hem treballat al voltant de dos dos criteris fonamentals que defineixen en definitiva el model de ciutat que desitgem, per una banda, a través d’un quadre d’inversions que defineix que es prioritza per continuar desplegant el Pla General en totes les seves vessants de manteniment i de transformació del municipi. Per altra banda, definir també quina és la necessitat de l’ajuntament per a prestar els actual i futurs serveis a la ciutadania, fent un important esforç en la prestació de serveis dirigits a la ciutadania atenent a principis d’eficiència i eficàcia en la gestió municipal., donant un salt de qualitat de l’administració pública que es deu a la ciutadania.

Es a dir, continuem en la mateixa línea en la que hem anant caminant, prioritzant les despeses socials, dotant de contingut econòmic suficient als serveis públics perquè siguin de qualitat, preveiem partides per al manteniment i inversions en via pública, per la neteja i manteniment de espais públics i jardins, centres escolars, i proposem destinar diners per donar suport als col·lectius més necessitats, en definitiva fer de Badia una ciutat per viure i conviure.


Proposem increments importants en la despesa destinada a les polítiques de acció social i cultural del municipi: Preveiem despeses importants per a programes de igualtat, de gent gran, de suport a la infància, de cultura, participació ciutadana, ocupació, en atenció primària i domiciliària, assistència a disminuïts, acció a col·lectius especials, en donar suport a les famílies, en sanitat ,en esports, en joventut, adolescència, ensenyament, cooperació.

Altre esforç pressupostari important es la despesa destinada a urbanisme i via pública, tant en despesa corrent com inversions. Destinem molts diners al manteniment i neteja dels espais públics, parcs i jardins, a enllumenat públic, a millores en equipaments públics, a passos elevats, a reparació de voreres a supressió de barreres arquitectòniques, bancs i papereres, i pipicans.

Invertirem en escoles, en el mercat municipal, preveient en els pròxims tres anys una reforma integral i que començarà aquest exercici pressupostari amb la primera fase. Tenim prevista també una actuació important i integral en el carrer Algarve.

Hem contemplat ajuts per a la col·locació dels ascensors en les comunitats de veïns, amb els que finalitzarem enguany, i amb la qual cosa haurem aconseguit millorar la accesibilitat de tots els blocs de la nostra ciutat.

En el procés de discussió del present pressupost, durant gairebé un mes, hem fet diverses reunions amb els representats dels grups de la oposició, i malgrat que no hem disposat de tot el temps que ens hauria agradat, hem pogut resoldre els dubtes que ens feien arribar, hem donat les explicacions demanades sobre determinades actuacions previstes, i hem rebut diverses propostes per part dels grups de la oposició, moltes de les quals estaven recollides en l’esborrany presentat, d’altres les hem inclòs en aquesta proposta al estar recollides en el nostre programa electoral. Penso que tots hem fet un esforç important per discutir i debatre el pressupost, destinant molt temps i implicació en aquesta tasca.

Des de l’equip de govern volem agrair aquest esforç i manifestem el nostre compromís de treballar per aconseguir que l’any vinent tinguem l’esborrany de pressupostos amb més temps, també demanem a la resta de grups que facin un treball previ per tal de aportar amb temps suficient les seves propostes i ser incloses a l’esborrany, per poder disposar de un marge més ample per a la discussió política.

Des del grup de CiU, se’ns ha fet arribar dues propostes concretes per ser recollides en el pressupost, consistents en dur a terme dos estudis:

- Per un cantó un estudi sobre l’eficiència de l’enllumenat públic i aconseguir un enllumenat més ecològic.

- D’altre banda un estudi sobre la creació d’espais wi-fi al nostre municipi.

Des de l’equip de govern agraïm la seva aportació i manifestem el nostre compromís de recollir les propostes i acordar en un proper ple tirar endavant amb aquests estudis en els termes sol·licitats per la Sra. Marta Figueres.

Des del grup IC-Verds, se’ns han fet arribar diverses propostes les quals han estat debatudes en les reunions, moltes ja estaven recollides en el esborrany inicial, d’altres eren dubtes que s’han aclarit. Agraïm igualment les seves propostes. Finalment hem recolzat la proposta de incrementar els diners destinats a cooperació, amb el compromís de anar incrementat la despesa en cooperació progressivament, fins arribar a 1% dels ingressos corrents en quatre anys, coincidint en el que nosaltres havien proposat en el nostre programa electoral.

També recolzarem la proposta d’aquest grup de que l’ajuntament de Badia del Vallès deixi de formar part del consorci de turisme del vallès occidental, i presentarem aquesta proposta per a la seva votació en el proper ple.

Respecte de les aportacions fetes pel Grup AEB, podem dir que gairebé totes estan recollides en l’esborrany de pressupost (inversió en el mercat, neteja d’espais públics, jardins, control de plagues, millora dels centres escolars, passos elevats, eliminació de barreres arquitectòniques, treballar en l’educació ambiental, obrir en horari extraescolar els espais esportius escolars, col.locació de pipicans, manteniment de l’entorn del Antonio Machado, destinar recursos a polítiques de joventut), d’altres que no són competència directa municipal s’han debatut a les reunions i s’ha manifestat per part de l’equip de govern que estem treballant i es treballarà per aconseguir que les administracions competents iniciïn les accions necessàries al respecte.

Esperem que tots els grups donin suport a aquesta proposta de pressupost, ja que aquest pressupost té en compte la realitat social i física del nostre municipi i les seves necessitats i dóna un pas més en la consolidació de la nostra ciutat.

viernes, 30 de noviembre de 2007

Por el placer de la lectura

La SGA (Sociedad General de Autores) ataca de nuevo.
Escrito y firmado por José Luís San Pedro, escritor, filósofo y buena gente.
POR LA LECTURA
Cuando yo era un muchacho, en la España de 1931, vivía en Aranjuez un Maestro Nacional llamado D. Justo G. Escudero Lezamit. A punto de jubilarse, acudía a la escuela incluso los sábados por la mañana aunque no tenía clases porque allí, en un despachito que le habían cedido, atendía su biblioteca circulante. Era suya porque la había creado él solo, con libros donados por amigos, instituciones y padres de alumnos. Sus 'clientes' éramos jóvenes y adultos, hombres y mujeres a quienes sólo cobraba cincuenta céntimos al mes por prestar a cada cual un libro a la semana. Allí descubrí a Dickens y a Baroja, leí a Salgari y a Karl May. Muchos años después hice una visita a un bibliotequita de un pueblo madrileño. No parecía haber sido muy frecuentada, pero se había hecho cargo recientemente una joven titulada quien había ideado crear un rincón exclusivo para los niños con un trozo de moqueta para sentarlos. Al principio las madres acogieron la idea con simpatía porque les servía de guardería. Tras recoger a sus hijos en el colegio los dejaban allí un rato mientras terminaban de hacer sus compras, pero cuando regresaban a por ellos, no era raro que los niños, intrigados por el final, pidieran quedarse un ratito más hasta terminar el cuento que estaban leyendo. Durante la espera, las madres curioseaban, cogían algún libro, lo hojeaban y a veces también ellas quedaban prendadas.Tiempo después me enteré de que la experiencia había dado sus frutos: algunas lectoras eran mujeres que nunca habían leído antes de que una simple moqueta en manos de una joven bibliotecaria les descubriera otros mundos. Y aún más años después descubrí otro prodigio en un gran hospital de Valencia. La biblioteca de atención al paciente, con la que mitigan las largas esperas y angustias tanto de familiares como de los propios enfermos, fue creada por iniciativa y voluntarismo de una empleada. Con un carrito del supermercado cargado de libros donados, paseándose por las distintas plantas, con largas peregrinaciones y luchas con la administración intentando convencer a burócratas y médicos no siempre abiertos a otras consideraciones, de que el conocimiento y el placer que proporciona la lectura puede contribuir a la curación, al cabo de los años ha logrado dotar al hospital y sus usuarios de una biblioteca con un servicio de préstamos y unas actividades que le han valido, además del prestigio y admiración de cuantos hemos pasado por ahí, un premio del gremio de libreros en reconocimiento a su labor en favor del libro. Evoco ahora estos tres de entre los muchos ejemplos de tesón bibliotecario, al enterarme de que resurge la amenaza del préstamo de pago. Se pretende obligar a las bibliotecas a pagar 20 céntimos por cada libro prestado en concepto de canon para resarcir -eso dicen- a los autores del desgaste del préstamo. Me quedo confuso y no entiendo nada. En la vida corriente el que paga una suma es porque: a) obtiene algo a cambio.b) es objeto de una sanción. Y yo me pregunto: ¿qué obtiene una biblioteca pública, una vez pagada la adquisición del libro para prestarlo? ¿O es que debe ser multada por cumplir con su misión, que es precisamente ésa, la de prestar libros y fomentar la lectura? Por otro lado, ¿qué se les desgasta a los autores en la operación?.¿Acaso dejaron de cobrar por el libro?. ¿Se les leerá menos por ser lecturas prestadas?.¿Venderán menos o les servirá de publicidad el préstamo como cuando una fábrica regala muestras de sus productos?. Pero, sobre todo: ¿Se quiere fomentar la lectura?, ¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos?. No entiendo a esa Europa mercantil. Personalmente prefiero que me lean y soy yo quien se siente deudor con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra. Sépanlo quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis intereses de autor cargándose a las bibliotecas. He firmado en contra de esa medida en diferentes ocasiones y me uno nuevamente a la campaña. ¡NO AL PRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS!
José Luis Sampedro Si estas de acuerdo, pásalo. Por el placer de la lectura.

viernes, 7 de septiembre de 2007

La ciudad: un espacio complejo, vivdo y percibido

Después de las elecciones municipales y con el nuevo equipo de gobierno formado iniciamos una nueva etapa para todos y todas.

José Luis, nuestro Alcalde, decidió confiarme una de las áreas más sensibles, complejas y, por qué no, gratificantes. Me refiero al área de urbanismo, medio ambiente y promoción económica, con todo lo que estos títulos conllevan.

Prácticamente he nacido y me he criado en estas calles. He corrido y jugado, me he educado en sus aulas, las normalizadas y las que no lo son; formo parte de una generación que ha vivido una de las mayores transformaciones de nuestro pueblo y puedo asegurar que ha sido a mejor.

Todos y todas podemos tener una imagen, en algunos casos idealizada y en otros demonizada, sobre lo que fue Badia y en lo que se ha convertido, quizá echemos en falta algunas cosas y otras, sencillamente, no las queramos ni recordar, pero coincidiréis conmigo en que ií algo se echa en falta es ese calor humano que antes sentíamos o creíamos percibir en nuestras calles, parques, (los pocos que existían) y portales, ¿dónde fue? Puede ser, quizá, que el tiempo, los roces y en algunos casos la edad, nos han convertido en una sociedad más introvertida, menos tolerante con el ruido y con el compartir el espacio público.

Creo que una ciudad sin ciudadanos de todas las edades en sus calles, parques, plazas y portales, que conviven y comparten un espacio público común, es una ciudad sin alma, sin latido. Una de las cosas que me propongo en esta legislatura es ayudar, impulsar desde mi nueva responsabilidad, a que esos espacios estén.

No busco reproducir modelos anteriores, no creo que la nostalgia sea la razón por la que trabajar, es más bien la necesidad, el deseo de todas las personas que vivimos en nuestra Badia del Vallès de tomar el pulso de nuestra ciudad, de ayudar, teniendo unos espacios públicos dignos, el crecimiento de una ciudadanía activa, comprometida y solidaria. En definitiva, los espacios públicos deben ayudar a que la sociedad civil se desarrolle.


lunes, 3 de septiembre de 2007

Al "abuelo" Paco


No dejaste de trabajar siempre por y con tus compañeros y compañeras, por tu querido partido. Ayer nos dejaste a todos y todas un poco más huérfanos, te has trasladado de agrupación local, no de partido, ahora militas junto a compañeros y compañeras que antes que tú, marcharon. Alguien escribió una vez que un socialista nunca muere, se siembra...

Posted by Picasa

miércoles, 29 de agosto de 2007

Noticias del mundo

Tres niños palestinos han muerto y otros dos han resultado heridos por el ataque de un tanque israelí cerca del campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la franja de Gaza, según han informado testigos y fuentes médicas palestinas. Las víctimas son cinco niños de la misma familia de edades comprendidas entre 10 y 12 años, han confirmado fuentes del hospital Kamal Oduán, de la localidad de Yabalia.

Los testigos han explicado que los niños se encontraban junto a una lanzadera de cohetes de fabricación casera que previamente había empleado un miliciano palestino para atacar el sur de Israel.

Por su parte, el Ejército israelí se ha limitado a confirmar la existencia de un ataque de fuerzas terrestres contra lanzaderas de cohetes artesanales en el norte de la franja, sin aportar más datos.

Las muertes de los tres pequeños se suman a la de otros dos niños, de 10 y 12, el pasado 21 de agosto en el norte de Gaza como consecuencia de un bombardeo terrestre del ejército israelí. Asimismo, el 25 de agosto dos adolescentes de 15 y 16 años fueron abatidos cuando se encontraban cerca de un poste de observación israelí en la ciudad de Beit Lahiya, al norte de la franja.

Adolescentes israelíes y palestinos elaboran una Hoja de Ruta

Un grupo integrado por seis adolescentes israelíes y seis palestinos de entre 14 y 16 años han firmado hoy en Helsinki (Finlandia) una Hoja de Ruta conjunta para alcanzar la paz en Oriente Próximo. La creación de dos estados separados y la erradicación del terrorismo son las claves de su propuesta.

Esta Hoja de Ruta, impulsada por el Plan Internacional de Paz para Oriente Próximo, será remitida al Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, así como al presidente de Israel, Simon Peres, y al de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

viernes, 17 de agosto de 2007

libros...

Una entrada muy veraniega, para aquellos y aquellas que disfrutan de unas merecidas vacaciones, que no es mi caso….
Dos libros, La primavera de la política y “La generación precaria”.
El primero es de “libros de vanguardia” y el segundo de “Espejo de tinta”. Con los dos he disfrutado y creo que merecen la pena, en otro momento comentaré alguna cosa más sobre ellos.
A mis dos comentaristas, desearos un final feliz de las vacaciones, audios.

miércoles, 18 de julio de 2007

DIGO QUE YO NO SOY UN HOMBRE PURO

yo no voy a decirte que soy un hombre puro
entre otras cosas
falta saber si es que lo puro existe.

O si es, porgamos, necesario.
O posible.
O si sabe bien.

¿Acaso has tú probado el agua químicamente pura,
el agua de laboratorio,
sin un grano de tierra o de estiércol,
sin el pequeño excremento de un pájaro,
el agua hecha no más de oxígeno e hidrógeno?
¡Puah!, qué porquería.

yo no te digo pues que soy un hombre puro,
yo no te digo eso, sino todo lo contrario.
Que amo (a las mujeres, naturalmente,
pues mi amor puede decir su nombre),
y me gusta comer carne de puerco con papas,
y garbanzos y chorizos, y
huevos, pollos, carneros, pavos,
pescados y mariscos,
y bebo ron y cerveza y aguardiente y vino,
y fornico (incluso con el estómago lleno).

Soy impuro ¿qué quieres que te diga?
Completamente impuro.
Sin embargo,
creo que hay muchas cosas puras en el mundo
que no son más que pura mierda.
Por ejemplo, la pureza del virgo nonagenario.
La pureza de los novios que see masturban
en vez de acostarse juntos en una posada.

La pureza de los colegios de internado, donde
abre sus flores de semen provisional
la fauna pederasta.
La pureza de los clérigos.
La pureza de los académicos.
La pureza de los gramáticos.
La pureza de los que aseguran
que hay que ser puros, puros, puros.
La pureza de los que nunca tuvieron blenorragia.
La pareza de la mujer que nunca lamió un glande.
La pureza del que nunca succionó un clítoris.
La pureza de la que nunca parió.
La pureza del que se da golpes en el pecho, y
dice santo, santo, santo,
cuando es un diablo, diablo, diablo.
En fin, la pureza
de quien no llegó a ser lo suficientemente impuro
para saber qué cosa es la pureza.

Punto, fecha y firma.
Así lo dejo escrito.Nicolás Guillén

sábado, 16 de junio de 2007

Iniciamos la legislatura

Gracias señor presidente;

La máxima responsabilidad de toda organización política, en democracia, es la de presentar a la ciudadanía, para su elección, el mejor grupo de mujeres y hombres que pueda. Y dotarlos con una buena hoja de ruta: el programa electoral.

Esto es lo que el Partido de los y las Socialistas ha hecho una vez más. De nuevo la ciudadanía ha reconocido y valorado el trabajo realizado, el valor, el compromiso y la responsabilidad de las mujeres y hombres que formamos parte del proyecto socialista, de su candidatura y de sus propuestas, convirtiéndola en la fuerza política más votada y revalidando por segunda ocasión la mayoría absoluta en las elecciones municipales.

Una mayoría que pensamos gestionar con responsabilidad, puesto que los hombres y mujeres de este grupo entendemos que la política sirve a la comunidad cuando se entiende y se practica como compromiso, como pacto y como acuerdo. No como un medio para conseguir plenamente unos objetivos diseñados al margen de las circunstancias reales o sin tener en cuenta a los demás, entre ellos a quienes no los comparten.

En definitiva, el grupo municipal socialista está formado por un equipo con capacidad de trabajo y de construir consensos. Nuestra voluntad es la de practicar una política de innovación y no sólo de gestión. Descubrir los nuevos problemas de nuestra ciudad, nombrarlos y hacerles frente.
Consideramos que nuestro candidato a alcalde es la persona mejor preparada para afrontar los retos de futuro de nuestro municipio. Así lo demostró mayoritariamente la ciudadanía el pasado 27 de mayo cuando depositó su confianza en el proyecto socialista y en nuestro candidato, José Luis Jimeno.
Por todo ello la propuesta que realizamos para la Alcaldía de Badia del Valles, es la de nuestro cabeza de lista, José Luis Jimeno.

viernes, 25 de mayo de 2007

Dame fuerzas

Dame fuerzas
para soportar las adversidades,
para no flaquear en la lucha,
para no creer "haber llegado"
y saberlas todas.
Dame fuerzas
para aprender siempre del otro,
para abrir los ojos y el corazón,
para cambiar
y perdurar en el cambio.
Dame fuerzas,
para vivir con sentido,
para vivir como pienso,
para pensar como vivo.
Dame fuerzas,
para creer en la verdad,
para buscar la verdad,
para luchar por la verdad.
Dame fuerzas,
para cambiar mi camino
(si cambiar hace falta),
para no cambiar de camino
(si cambiar no hace falta),
para abrir caminos nuevos
(si abrirlos es lo que falta).
Dame fuerzas,
para dar siempre un poco más,
para entregar siempre lo máximo,
para pensar siempre lo mejor.
Dame fuerzas,
para no comparar
ni comporarme,
para comprender
antes de ser comprendido,
para escuchar
antes de ser escuchado.
Dame fuerzas,
para no bajar los brazos,
para contagiar entusiasmo,
para acompañar sin descanso.
Dame fuerzas,
para animar a mis compañeros,
para encender la esperanza,
para tender la mano al otro.
Dame fuerzas,
para decir lo que creo,
para creer lo que pienso,
para vivir lo que creo.
Dame fuerzas,
para vivir como vale la pena vivir;
dando la vida
que es tiempo, trabajo,
esfuerzo y compañia;
construyendo unidad,
luchando de verdad,
anhelando coherencia
y transparencia,
sumando valor y audacia
para vivir, simplemente
construyendo
un Mundo Nuevo

miércoles, 23 de mayo de 2007

Últimos días de campaña

Últimos días de campaña. Mi intención era escribir una entrada cada día en el blog, pero la realidad ha sido otra, el día a día, el trabajo y el cansancio me lo han impedido, pero no he querido dejar pasar la ocasión de, aunque tarde, escribir alguna cosa.

Prácticamente conocemos a todos los candidatos y candidatas. Y digo lo de prácticamente, porque en estas elecciones municipales casi nos presentamos tantas personas de Badía como de fuera de Badía. La única lista compuesta en un 99,99 % de ciudadanos y ciudadanas que vivimos (y salvo alguna cosa personal continuaremos viviendo en nuestra ciudad), es la candidatura del PSC. Algunos pueden pensar que no es necesario vivir en Badía para presentarse o encabezar una candidatura y es cierto, no es una condición, pero si yo fuera sólo un votante, me gustaría pensar que las personas que me van a representar, duermen, pagan sus impuestos, pasean por las mismas calles y sufren los mismos problemas y disfrutan de la misma ciudad que yo.

No sólo conocemos a los y las candidatas, también tenemos la mayoría de los programas electorales. Las propuestas que los diferentes partidos políticos hacemos y que en gran medida determinarán el voto.

Pues, después de leer los distintos programas, no sólo aquellos que han enviado, he de decir que me preocupa el profundo desconocimiento que muestran algunos cabeza de cartel y sus formaciones políticas sobre nuestra ciudad, sus problemas y sus necesidades, y lo sencillo que es prometer y construir castillos de naipes en el aire. Supongo que es sencillo cuando no se tiene voluntad de gobernar, pero hay que ser más serios y serias. He leído en demasiados sitios que sólo unos pocos no consideran a la ciudadanía tonta. Pues entonces no tratarla como a tontos y tontas.

El PSC, el partido en el que milito y en cuyas listas estoy, presentamos un programa cargado de propuestas serias, imaginativas, posibles y que dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía de Badía de la que formo y formamos parte. Nos avala el trabajo realizado, la experiencia y el compromiso constatados.

No necesitamos cargar contra nadie para reafirmar lo que somos. Somos un partido que siempre ha creído en Baíia, formado por gente honesta, trabajadora, que siempre ha mostrado una total confianza en Badía y en sus ciudadanos y ciudadanas. Somos responsables y por esa responsabilidad y honestidad, por las calles que pisamos, por los colegios en los que hemos aprendido, por los parques en los que hemos jugado, por nuestros vecinos y vecinas, presentamos un programa y una lista con experiencia, joven, con ilusión, trabajadora, progresista, con energía, con imaginación, con ideas, con un compromiso total con Badía y con nuestros vecinos y vecinas.

El próximo día 27, domingo, debemos ir a votar, es muy importante que los colegios y las urnas estén llenos de vida, llenos de votos. La participación es importante, y soy consciente de que ahora es tarde para hablar de la abstención, de sus causas y de sus posibles soluciones, así que me comprometo a continuar hablando después del 27. Pero no perderé la oportunidad de pedir el voto para la candidatura del PSC, para que José Luis Jimeno continué siendo el Alcalde que ha encabezado la revolución de Badía del Valles, al que tengo el gusto de acompañar junto con, Eva, Raquel, Kike, David, Montse Carbonell, Montse Jiménez, Isabelo, Antonio, Pau, Merche, Cristina, Miguel, Montserrat, Ana, Felipe, Montse Iborra, José y Maria, nuestra patatera. Una lista paritaria, conocedora de nuestra ciudad, en la que vivimos y dormimos, de la que nos sentimos orgullosos y orgullosas, por la que queremos trabajar, ayudar a nuestros vecinos y vecinas y dar solución a los problemas de todos y todas.

jueves, 3 de mayo de 2007

Trincheras II

” Machado decía; hay dos clases de hombres: los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas”.

Nos encontramos en campaña, se puede apreciar no solo por las banderolas, carteles y esos sobres, revistas que llegan a nuestros domicilios, también se nota por el tono, por las afirmaciones, por esas declaraciones que algunos realizan, como sí pontificasen, como sí tuviesen la necesidad de reafirmarse a través de un contrario, un enemigo, en este caso, nosotros.

Como miembro de este equipo de gobierno, puedo afirmar que no todo lo que hemos hecho, ha sido acertado, forma parte de la acción de gobierno, tomar decisiones, creo que sí echamos la vista atrás, Badia del Valles, es una ciudad de la que uno se puede sentir orgulloso, en los últimos años se han mejorado los servicios y las infraestructuras de nuestro pueblo.

Solo aquellos y aquellas que no quieren o no pueden aceptar que las cosas no van tan mal, que necesitan negar que en Badia, aún se puede mejorar pero que hay una buena base sobre la que continuar construyendo, es porque carecen de un buen proyecto que ofrecer.

Plantear la política en términos de que todo lo que hay está podrido y que, o somos nosotros o el abismo, creo que es tener una visión retorcida de la política y de su acción beneficiosa. Tranquilos, no soy un iluso, sé que la política puede ser retorcida, hay muchos ejemplos, pero también existe el Bueno Gobierno, con la política se puede construir, crear y mejorar la vida de muchas personas y eso no es patrimonio exclusivo de algunos grupos políticos aunque algunos así lo piensen.

En total nos presentamos 150 personas a las próximas municipales, agrupados en ocho candidaturas, la mayoría residimos y vivimos en Badia, creo que la mayoría nos presentamos porque esperamos aportar nuestro granito de arena, porque a diferencia de otras sociedades, la nuestra tiene muchos matices, vemos la realidad de los problemas que nos rodean, a través de unos valores y principios más o menos definidos pero que difieren entre nosotros y nosotras, ponemos los acentos de la política de forma distinta.

Cada uno de nosotros y nosotras formamos parte de un colectivo, yo formo parte del Partido Socialista, dentro del eje derecha / izquierda, nos situamos en la izquierda, eso no significa que únicamente hagamos política para los que opinan o se sitúan a la izquierda, cuando sé tiene voluntad de gobernar, se debe tener la voluntad y la responsabilidad de gobernar para todos y todas, eso sí, situando los acentos en lugares muy concretos y precisos.

Posiblemente tenga que leer algunas cosas que me cabreen un poco, más que nada porque cuando se pontifica, cuando se dicen las verdades solo a medias, cuando el objetivo de unos es destruir al otro, es cuando la política pierde su forma y se transforma en otra cosa, en la destrucción por la destrucción, en la descalificación por la descalificación…

Aún quedan muchas cosas por hacer en Badia, en nuestra casa, los que dormimos aquí cada noche lo sabemos, tenemos una visión algo más completa que la de aquellos y aquellas que marchan, o pasan de o por aquí. Ojo, que nadie me malinterprete, las formaciones políticas pueden presentar a quien crea conveniente, vivan donde vivan. Como decía, aún quedan muchas cosa por hacer, estoy convencido de que la ciudadanía pueda conocer y valorar las diferentes propuestas que las ocho alternativas que presentaremos, probablemente algunas nos puedan parecer más sensatas, más alegres, más serias, más realistas, que otras, pero hay que creer y confiar en la sabiduría de la ciudadanía para saber lo que quiere y como lo quiere, con su voto, tomará la decisión.

Para no dejar las cosas a medias, creo que la democracia representativa, la nuestra, está incompleta sí no se la complementa con mecanismos de participación directa, afirmar esto, no quiere decir que la democracia representativa no sea buena o que la mejor de todas sea la democracia participativa, el ideal, en este caso para mí, es una suma de las dos, completándose la una a la otra.

Durante estos años se ha practicado en una pequeña escala esa forma mixta de democracia, cuando los vecinos de mediterráneo, 38 y 36, definieron como querían sus plazas, fue un ejercicio de participación y de representación. A lo mejor no fue la mejor decisión, pero se tomo con los vecinos afectados, incompleto, sí, pero es un paso.

Necesitamos que el próximo 27 de mayo los ciudadanos y ciudadanas vayamos a votar, escuchemos las propuestas de las diferentes fuerzas políticas, veamos la evolución de nuestro municipio y después pensemos en lo que queremos para los próximos cuatro u ocho años y votemos. Insisto, el voto, por sí solo, es incompleto, pero es el primer paso necesario para continuar avanzando y mejorando, la democracia y Badia.

jueves, 12 de abril de 2007

14 de abril

"La primavera ha venido, del brazo de un capitán. Cantad, niñas en coro: ¡viva Fermín Galán!"
El próximo sábado, 14 de abril, en Badia estaremos de celebración. Por un lado la conmemoración, el recuerdo y la reivindicación, de la proclamación de la Segunda República Española. Y por otro, la consecución de un objetivo colectivo, la creación de Badia del Vallès como municipio.

A los dos hechos les separan 63 años y, por descontado, no pretendo compararlos ni darles el mismo significado, aunque para mí, tienen la misma importancia.

Cuando Alfonso XIII partió hacia el exilio fue proclamada la Segunda República en la tarde de ese mismo día y nombrado un gobierno provisional, formado por republicanos, socialistas y nacionalistas catalanes.

Supuso una oportunidad para todos y todas. Nuestros abuelos y abuelas depositaron en ella todos sus deseos de libertad, igualdad y justicia social.

Con la república se emprendió la primera experiencia verdaderamente democrática en nuestro país. Era necesario instaurar un régimen democrático, con el parlamento como centro de la vida política y el fin del poder político de los caciques, del ejército y de la iglesia, auténticos poderes que definieron durante tiempo la vida de todos y todas.

Se emprendió la obra de reformas políticas y sociales exigidas por la sociedad española. La igualdad de derechos civiles y políticos entre el hombre y la mujer. La clase media y la clase obrera vieron el camino y la oportunidad de remediar las grandes desigualdades sociales. La guerra al analfabetismo, extendiendo la educación en primaria y secundaria y creando centros de educación superior, la laicidad del Estado...

Pero como suele pasar no todos los que participaban de ese momento tenían el mismo fin. Contra la República actuaron fuerzas de derecha y de izquierdas, reaccionarias y revolucionarias, actuaciones que desembocaron en el alzamiento del 18 de julio de 1936. En una guerra civil con un bando bien unificado y un único fin y, por otra parte, el legítimo y legal gobierno de la República que se vio obligado a luchar contra los sublevados y al mismo tiempo contra una guerra interna en sus filas.


No quiero hablar solamente del 14 de abril de 1931. Creo que es importante destacar lo que supone para Badia el 14 de abril de 1994, nuestra independencia, nuestra capacidad de decidir. Cierto es que nacimos cojos, pero ¿quién no ve la diferencia? ¿Acaso no hemos visto como nuestro pueblo se ha transformado, mejorado?

Hoy Badia no es la Ciudad Badia que los que vivimos aquí y crecimos en sus calles conocimos, no tiene nada que ver. Es importante que apreciemos el significado de este 14 de abril y lo pongamos en valor. Al margen de partidismos yo soy capaz de reconocer que no es todo un jardín de rosas, que hay cosas que deben ser mejoradas y que Badia, como ciudad, debe ser consciente de que aún le quedan grandes retos que afrontar. Pero no me gusta cuando se nos tacha de ciudadanos de segunda, no lo somos. Los que vivimos aquí no tenemos esa percepción y no creo que responda a la realidad. Que los de fuera no nos conocen y ese desconocimiento les lleva a tener un saco de prejuicios sobre Badia y sus ciudadanos y ciudadanas, es algo contra lo que luchar, pero que esos mismos prejuicios los tengan los que han vivido o viven, eso molesta.

En fin, para aquellos y aquellas que os sintáis, como yo, hederemos de los valores que representaba la Segunda Republica, el sábado estaremos de fiesta, y si además sois de los que os sentís ciudadanos y ciudadanas de Badia, tendremos doble motivo de celebración y de orgullo.

El sábado en el auditorio a las 11 de la mañana hay un acto, Presentació del projecte de monument II República a Badia, y a las 12 en el Ayuntamiento, celebraremos el día de nuestra independencia.

sábado, 7 de abril de 2007

Jornadas de puertas abiertas

Un día para guardar en el recuerdo. Jornadas de puertas abiertas del nuevo complejo polideportivo.
Solo unas líneas para destacar el trabajo y el esfuerzo realizado por el personal del polideportivo y para destacar una vez más el día de hoy.
Ahora nos tocara a todos y todas darle un buen servicio y ayudar en su mantenimiento.

jueves, 5 de abril de 2007

Habitación 407


Recordar suele traicionar. Me explicaré, cuando, abuelos o abuelas cebolletas, se sientan y tiran de memoria, como el que tira de visa, normalmente contamos o recordamos la realidad a nuestra manera. Tendemos a recordar y a idealizar en demasía nuestras vivencias y recuerdos. Como en el juego del teléfono, al final, nada tiene que ver el principio con el final.


Cuando recordamos es mejor no pontificar. Cuando lo hacemos, no dejamos lugar al resto de la historia, el conjunto de piezas del puzle necesarias para ver, recordar, conocer, la vida de ésta, nuestra organización, y de las personas que en un momento u otro hemos dado lo mejor y lo peor de nosotros mismos.


La historia no debe tener un carácter revanchista, no debemos verla como la de los buenos y la de los malos, como la nuestra y la de ellos y ellas. Nadie es dueño de nuestra memoria colectiva, es de todos y todas.


Creo necesario pedir que no olvidemos lo más importante, la responsabilidad de los que estuvimos y de los que están, de dejar un buen legado a las presentes y futuras generaciones de una organización que todos y todas nos queremos y de la que nadie, tiene la patente de corso.


Por todo esto desde la lejanía que da ser un “ex”, sin pontificar, ni declarar santo, mártir o diablo, a nadie, me despido de la habitación 407.

jueves, 22 de marzo de 2007

Ya nos queda menos

¡Oh, mi yo! ¡Oh, vida!

¡Oh, mi yo! ¡Oh, vida! De sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, de mí mismo, que me reprocho siempre ( pues, ¿quién es más necio que yo, ni más desleal?).
De los ojos que en vano ansían la luz, de los objetos despreciables, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes afanosas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás, yo entrelazado con los demás, la pregunta, ¡oh mi yo! La pregunta triste que vuelve -¿qué de bueno hay en medio de estas cosas, oh, mi yo, oh, vida?

Respuesta

Que estás aquí – que existen la vida y la identidad.
Que prosigue el poderoso drama, y que puedes contribuir con un verso
Walt Whitman
Ya nos queda menos. Conocemos a la mayoría de candidatos y candidatas. En pocos días sabremos los nombres de las personas que acompañarán a los cabezas de cartel. Nosotr@s, l@s socialistas, hemos elegido nuestra candidatura, 20 personas que pondremos cara al proyecto que en breve presentaremos a la ciudadanía. Una lista joven, con experiencia y con algo de aire fresco, que estoy convencido que gustará. Encabezada por nuestro alcalde y candidato, José Luis Jimeno, yo mismo, Eva Menor, Raquel Gracia, Kike Sánchez, David Sanuy, Montse Carbonell, Montse Jiménez, Isabelo Pacheco, Antonio Sabariego, Pau Dominguez, Merche Bermúdez, Cristina Liarte, Miguel Urbano, Montse Dominguez, Ana Hurtado, Felipe Yuste, Montse Ivorra, José Raja y María Rayo (Maruja).

No quiero olvidarme de personas destacadas durante estos últimos años que dejan de ir en esta candidatura, pero no dejan de estar en el proyecto socialista, como son José Luis Gracia, Francisco Muñiz, Fernando Dominguez y Ana Pérez. Han dedicado tiempo y esfuerzo y al igual que todos y todas, han acertado y también se han equivocado. De todos ellos he aprendido algo.

Bueno, supongo que para algunas personas, los nombres que he citado no significan nada y desde hoy posiblemente algunos y algunas seremos el centro de algunas críticas. Alguien se preguntará ¿qué es lo que hace tal o cual persona aquí? ¿por qué no estoy yo? Oh ¿por qué está esta persona? En fin, lo importante en definitiva, es que todos los y las que hemos decidido aceptar ir en está candidatura, bajo estas siglas, somos ciudadanos y ciudadanas que creemos en Badia y queremos aportar nuestro pequeño granito de arena, nuestra ilusión y nuestro compromiso.

miércoles, 21 de febrero de 2007

Trincheras (I)

"nadie puede se feliz sin participar en la
felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la
liberd´pública, y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y
formar parte del poder político".

Hanna ArendtQuedan unas trece semanas para las elecciones municipales, creo que las más importantes de las que se celebran por la proximidad entre el elector y el electo, por la cercanía de los problemas al ciudadano y las propuestas de los partidos políticos. Creo sinceramente que, sin entrar en matices, la política es buena. Para Aristóteles, política y ciudad eran una misma cosa y aquel que viviese fuera de la ciudad y de la política, o bien era más que un hombre o bien era inferior a un hombre. Con ciertos matices coincido con él.
Seguramente durante las próximas semanas irán apareciendo un sinfín de rumores, de propuestas y, por supuesto, de candidatos y candidatas. La nuestra no es una ciudad diferente a las demás, tenemos nuestras propias problemáticas y espero poder ver cuáles son las soluciones que se plantean desde los distintos puntos de vista.
El gran enemigo de estas elecciones no será otro partido político, es y será la abstención. Algunos generadores de opinión, que en Badia también los tenemos, ya han apuntado en alguna ocasión la alta abstención que normalmente hemos sufrido en diferentes procesos electorales. Comparto con ellos su preocupación, aunque creo que lo que motiva esa desafección del ciudadano frente a la política tiene raíces profundas y seguramente influyan muchos elementos. Quizás merecería un monográfico completo por mí parte y, claro está, por la de todos aquellos y aquellas que quieran aportar su granito de arena. De todas formas quiero invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que participen en las próximas elecciones municipales. El voto, aunque para alguna gente se encuentre devaluado, es imprescindible en la construcción de nuestra democracia, entendiendo que la democracia representativa tal y como la practicamos, es insuficiente.
Leí hace poco la despedida que un miembro del consistorio realizaba en la revista de su partido, no se presenta a estas elecciones. En ella destacaba que se marchaba “decepcionado de la política”. Yo soy de la opinión de que en la política, y más en la municipal, el factor humano es fundamental para construir consensos. Opino que las formas de hacer política deben mejorar sin duda y, finalmente, mi impresión de esta etapa es buena, principalmente por el solo hecho de haber mejorado en algo la calidad de vida de nuestro pueblo.
Para finalizar, deseo que durante estas semanas se hable de política y no nos dediquemos a lanzarnos medias verdades, a no utilizar atalayas seguras desde las que atacar escribiendo sólo lo que nos interesa de la realidad que vivimos con el único objetivo de desprestigiar. Los portavoces, sean del grupo que sean, deberían intentar dar su punto de vista sin necesidad de no contar las cosas tal y como sucedieron, esto no quita que tengan razón o no, simplemente creo que las formas son importantes y que en política lo son todavía más.


viernes, 5 de enero de 2007

Bombas de racimo


El pasado verano, todos y todas, nos sentíamos impotentes ante la acción que estaba llevando Israel en el sur del Líbano, cómo se producía con total impunidad la ruptura de todas las normas del derecho internacional.

Después de los combates y del acuerdo para la retirada de las tropas israelíes llegó, desgraciadamente, la hora del recuento de las víctimas y de los “accidentes” provocados por la utilización de armas como las bombas de racimo; armas que aun después del alto el fuego y de la retirada de tropas, continuaban causando un sin fin de víctimas mortales y un número importante de heridos.

El pasado miércoles, leí en El País, que “El Gobierno descarta prohibir en España la producción de bombas de racimo”. Es curioso, mandamos a nuestras tropas a limpiar de la submunición que dejan ir dichas bombas, para continuar fabricándolas y distribuyéndolas en nuestro país o vendiéndolas a terceros países.

No creo que esté bien que nuestro país permita la fabricación de estás armas y su distribución, aunque nos digan que éstas cuentan con las pertinentes medidas de seguridad para su autodestrucción. Las armas las carga el diablo, y es mejor no fabricar ciertas cosas que fabricarlas y esperar que ningún mecanismo de seguridad falle.

Como militante socialista, me gustaría que el parlamento y el gobierno tomasen el camino que tomó Bélgica el año pasado: prohibir la tenencia, el almacenamiento y la fabricación de estas armas en su territorio. Esto sí es un buen ejemplo y una demostración de que es posible abandonar la fabricación y comercio de armas, como las bombas de racimo.

No deberíamos detenernos en las bombas de racimo, tendríamos al menos que hacer que la compra venta de armamento de cualquier tipo, fuese de dominio público, saber quien vende armas a quien.